הקוד האתי של ICF

הקוד האתי של ICF – איגוד האימון הבינלאומי

חלק ראשון: פילוסופיית האימון (coaching) של ICF

איגוד האימון הבינלאומי (ICF) דוגל בשיטת אימון אישי המכבדת את הלקוח כמומחה לחייו ולתחום עיסוקו. ICF פועל מתוך אמונה שכל לקוח הוא יצירתי, רב תושייה ושלם. בהסתמך על היסודות הללו, אחריותו של המאמן האישי היא:

 • לגלות, להבהיר ולהיות מתואם עם רצונותיו של הלקוח.
 • לעודד את הלקוח לגילוי עצמי.
 • לעודד את הלקוח להפיק מעצמו פתרונות ואסטרטגיות פעולה.
 • לראות בלקוח אחראי ולוודא חקירה עצמית.
 • לצפות מהלקוח לקחת אחריות על החלטותיו ולדון בהן.

חלק שני: הגדרת ICF לאימון אישי

אימון אישי מקצועי הוא קשר מקצועי מתמשך שעוזר לאנשים להשיג תוצאות יוצאות דופן בחייהם, בקריירות שלהם, בעסקיהם ובארגוניהם. תהליך האימון האישי גורם ללקוחות להעמיק את תהליך הלימוד, לשפר את ביצועיהם ולשפר את איכות חייהם. הלקוח הוא שיקבע בכל פגישה במה תתמקד פגישה זו, בעוד המאמן האישי מאזין ומוסיף הבחנות ושאלות. האינטראקציה הזו יוצרת בהירות ומובילה את הלקוח לפעולה. האימון האישי מגביר את התקדמות הלקוח מכיוון שהוא ממקד את תשומת הלב ומביא למודעות הבחירה. האימון מתמקד במצב בו נמצא לקוח ברגע נתון ובמקום אליו ברצונו להגיע בעתיד. המאמנים האישיים החברים ב-ICF ומאמני ICF המוכרים יותר מכירים בכך שהתוצאות הן פועל יוצא של כוונות הלקוח, בחירותיו ופעולותיו. המאמן תומך באלה ומתעל את התהליך לכיוון הנכון.

חלק שלישי: הסטנדרטים האתיים של ICF

כללי התנהגות

כמאמן אישי:

 1. אתנהל באופן שישקף את האימון האישי כמקצוע, בצורה חיובית. אמנע מהתנהגות או מהצהרות שישליכו באופן שלילי על הבנת הציבור או קבלתו את האימון האישי כמקצוע.
 2. מתוך מודעות לא אצהיר הצהרות שאינן נכונות או מטעות, או אטען טענות שקריות בכל סוגי המסמכים שאכתוב בהקשר של מקצוע האימון האישי.
 3. אכבד גישות שונות לאימון אישי. אכבד את המאמצים והתרומה של אחרים ולא אציג אותם באופן מסולף כפרי יוזמתי.
 4. אהיה מודע לעצמי, לאופייה של מלאכת האימון האישי, לכוח שהיא מקנה ולהשפעה שהופקדה בידי על חיי אחרים, העלולה להיות לעיתים מזיקה.
 5. אשאף תמיד לזהות עניינים אישיים שלי שעלולים לפגום, לסתור או להפריע לתפקודי כמאמן אישי או לקשריי המקצועיים. בכל עת שידרשו זאת העובדות והנסיבות, אפנה בהתאם לסיוע מקצועי ואחליט באיזו פעולה יש לנקוט, כולל השעיית או הפסקת קשריי כמאמן אישי.
 6. כמדריך או כאחראי על מאמנים אישיים פעילים או פוטנציאליים אפעל בהתאם לקוד האתי של ICF בכל מצבי האחריות וההדרכה.
 7. אערוך מחקרים ואדווח עליהם בצורה מהימנה, כנה ובמסגרת המדעית ההולמת. אבצע את המחקר בגיבוי אישורים הכרחיים או הסכמה מהמעורבים בדבר, ומתוך רצון להגן על המשתתפים מכל רע. התהליך המחקרי יבוצע בכפוף לחוקי המדינה שבה נערך.
 8. אני אצור, אחזיק, אשמור ואגנוז רישומים מעבודתי כמאמן תוך הקפדה על סודיות ושמירה על חוקים ישימים.
 9. אשתמש ברשימת הקשר של ICF (כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכו') רק בכפוף להנחיות שניתנו לי על ידי ICF.
   
  התנהלות מקצועית מול לקוחות
    
 10. אהיה אחראי להציב גבולות ברורים, מתאימים עם רגישות תרבותית הולמת בנוגע לקשר הפיסי שעשוי להיות לי עם לקוחותיי.
 11. לא אהיה מעורב מינית עם אף אחד מלקוחותיי.
 12. אחתום על הסכמים ברורים עם לקוחותיי ואכבד את כל ההסכמים הנוגעים לקשריי כמאמן.
 13. אוודא שבפגישה הראשונה, הלקוח מבין בבירור מהו טיבו של האימון האישי, את גבולות שמירת הסודיות, ההסדרים הכספיים ומושגים אחרים הכלולים בהסכם אימון אישי.
 14. אציין במדויק מהם הכשרתי, התמחותי וניסיוני כמאמן אישי.
 15. לא אטעה במכוון או אטען טענות שווא לגבי מה שעתיד הלקוח להפיק מתהליך האימון האישי או ממני כמאמנו.
 16. לא אמסור ללקוחותיי בפועל או ללקוחות פוטנציאליים מידע או עצה שאני יודע או מאמין שיטעו אותם.
 17. לא אנצל ביודעין כל היבט בקשר מאמן-לקוח לתועלתי האישית, המקצועית או הכספית.
 18. אכבד את זכותו של הלקוח לסיים את תהליך האימון האישי בכל שלב בתהליך. אהיה ערני לסימנים המעידים על כך שהלקוח כבר אינו יוצא נשכר מהקשר מאמן-לקוח.
 19. אם אני מאמין שמאמן אחר או אדם אחר ייתן שרות טוב יותר ללקוח, אעודד אותו לעשות שינוי.
 20. אציע ללקוחותיי לפנות לבעלי מקצוע אחרים אם אראה את הדבר כהכרחי או כנכון.
 21. אנקוט בכל הצעדים המתבקשים, כדי להודיע לרשויות הנוגעות בדבר בכל מקרה שנשקפת סכנה מצד הלקוח לעצמו או לאחרים.
   
  שמירת סודיות ופרטיות
   
 22. אקפיד לשמור על סודיות בכל מה שנוגע למידע ששמעתי מהלקוח, מלבד אם קיבלתי הוראה מפורשת מהלקוח או בגין חוק מסוים המורה אחרת.
 23. לפני פרסום שמו של לקוח או כל מידע מזהה אחר לגביו ברשימת לקוחותיי או ברשימת ייחוס כלשהי אחתים את הלקוח על הסכם המתיר זאת.
 24. אשיג את הסכמתו של הלקוח לפני שאעביר כל מידע לאדם אחר.
   
  ניגוד אינטרסים
   
 25. אנסה להימנע מסתירה בין האינטרסים שלי לאינטרסים של לקוחותיי.
 26. בכל פעם שאזהה ניגוד אינטרסים או פוטנציאל לניגוד שכזה, אחלוק את המידע עם הלקוח בפתיחות ואדון איתו לפרטי פרטים על דרכי התמודדות שישרתו אותו בצורה הטובה ביותר.
 27. איידע את הלקוח לגבי כספים שאני עשוי לקבל מצד שלישי עליו קיבל ממני המלצה לפנות אליו
 28. אמיר את שירותיי רק עבור שירותים, סחורות והחזרים לא כספיים רק במקרה שאהיה משוכנע שאין בכך כדי לפגוע בקשר מאמן-לקוח.

חלק רביעי: ההתחייבות האתית של ICF

כמאמן אישי מקצועי, אני מאשר ומסכים לכבד את מחויבויותיי האתיות ללקוחותיי, לעמיתיי ולציבור בכלל. אני מתחייב לציית לקוד האתי של ICF, לכבד אנשים ולהתייחס אליהם כאל בני אדם עצמאיים ושווים, ולעצב את הסטנדרטים האלה לתוך פגישות האימון שלי. אם אפר את ההתחייבות האתית הזו או כל חלק מהקוד האתי של ICF, אני מסכים בזאת כי ICF מתוך שיקול דעתה הבלעדי תתבע שאשא בתוצאות מעשיי. אני מסכים עוד כי הנשיאה בתוצאות הפרה שכזו עשויה להיות ביטול חברותי ב-ICF ו/או אי קבלת מכתבי המלצה מ-ICF.

חזרה לדף קודם
חזור לדף הבית